Dikning och dikesrensning förbättrar kommande generation skog

Rensning av diken är ofta mycket eftersatt, och är i ett stort behov att göras om man skall få ett bra resultat på den kommande generationen skog. Dikesrensning är en lönsam skogsvårdsåtgärd då det bidrar till ökad skogsproduktion.

I de flesta fall är det mjuka marker som berörs, och det är svårt att komma dit med en grävmaskin. Då behöver man en liten fin maskin med lågt marktryck, som utför ett bra arbete till ett gott resultat.

dikning

Olika typer av dikning

Det finns tre olika typer av skogsdikning och de planeras efter behov.

  • Dikesrensning

    Med tiden växer diket igen genom att material som rasat från kanterna eller förts med vattnet, hamnar på botten. Växterna kommer att växa in i diket. Då minskar vattenföringen och dikets funktion försämras successivt. Diken för markavvattning måste därför rensas.

  • Markavvattning

    Markavvattningens syfte är sänka grundvattnet på fuktiga och blöta marker. Då skapas ökad syretillgång till trädens rötter och tillväxten i skogen ökar.

  • Skyddsdikning

    Skyddsdikning är en åtgärd som görs enbart för att dränera det tillfälliga överskottet av vatten som kan finnas efter en avverkning. De dikena ska inte rensas senare.