Miljöpolicy

Rönås Skog AB skall som förbrukare av skoglig råvara och träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

 

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC (PEFC/05-32-7/V566) och FSC® (FSC-C089427) :s krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av myndigheter icke auktoriserad avverkning, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

 

Följa ILO:s kärnkonversioner gällande:

  • Barnarbete
  • Tvångsarbete
  • Diskriminering på arbetsplatsen
  • Ansluta sig till facket, och kollektivavtal

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Rönås Skog AB skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Personal skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

 

Verksamhetsansvarig
Johan Johansson

Rönås Skog AB är certifierat genom medlemskap i PanCert AB grupp för spårbarhet CoC

Certifikaten kan ses här, där certifikatskoder framgår.

Uppgifter om företaget kan ni finna i respektive databas om certifiering

Om kritik mot vår spårbarhet ber vi er vänligen att kontakta oss på företaget