Slutavverkning – ett effektivt sätt att få ut virke och pengar från skogen

Att sköta sin skog genom röjning och gallring skapar ett bättre värde på skogen vid en slutavverkning. Slutavverkning är den sista åtgärden i hyggesbrukets cykel. Vid föryngringsavverkning tar man bort de flesta av alla träd på ett område och ersätter dem med en ny skogsgeneration. Det här är ett effektivt sätt att få ut virke – och pengar – från skogen.

Man bör dock inte vänta för länge med att avverka eftersom ju längre du väntar, ökar det riskerna för angrepp av röta, storm fällda träd och skadedjur.
Skogsmarkens produktionsförmåga tas till vara på ett bättre sätt genom att man avverkar gammal skog och planterar nya förädlade plantor som växer snabbare.