Miljö Rönås Skog AB

Rönås Skog ska arbeta för att i största möjliga mån minska belastningen på miljön i våra dagliga beslut. Detta innebär att i hela processen från skog, via transport och försäljning, eftersträva att minska den totala miljöbelastningen i ett nära samarbete mellan våra anställda, kunder och leverantörer.

Vi ska sträva efter att öka andelen miljöcertifierad råvara enligt FSC® och PEFCTM och därigenom andelen miljöcertifierade färdigvaror. Krav och intentioner hos FSC®/PEFCTM ska följas och så långt möjligt ska vi förvissa oss om att råvaran ej kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar. Här ibland nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgeliga rättigheter kränks. Skogar med hotade bevarandevärden, genmanipulerade träd, avverkande av naturskog för plantager eller icke skoglig markanvändning eller där ILO:s kärnkonversioner kränks.

Vi ska minst uppfylla gällande lagstiftning och aktivt följa nya rön som meddelas inom miljöområdet. Utsläpp och påverkan från produktions­enheter och transporter ska begränsas så långt som rimligen är möjligt med hänsyn tagen till teknik och ekonomi.

Vi på Rönås Skog kommer göra vårt bästa för att fullgöra våra åtaganden mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.