Gallring och röjning av skog är en lönsam skogsvårdsåtgärd

Gallring kan sägas vara en blandning av skogsvårdsåtgärd och avverkning. Gallringen är nödvändig för att beståndet skall utvecklas till ett vitalt och värdefullt bestånd. Gallringen är en investering för framtiden. Dessutom ger gallringen möjlighet att ta ut en del av produktionen redan under beståndets växttid. Detta är till gagn för både för ekonomin och sysselsättningen.

Det är viktigt att gallra och göra det rätt. En felaktigt utförd gallring kan försämra värdet av tidigare nedlagt arbete genom en lägre framtida värdetillväxt.

Gallring och röjning av skog

Varför gallra?

Skogen gallras för att styra utvecklingen med avseende på dimension, kvalitet, träslag m.m. Vi vill därigenom nå speciella egenskaper hos det som skogen producerar. En gallrad skog ger mycket ljus, näring och vatten åt de kvarlämnade träden. De kan därigenom växa bättre. Gallringen skapar möjligheter att vid flera tillfällen göra selektiva val så att ett värdefullt slutavverkningsbestånd skapas.